Çështje bashkëkohore të fikhut Vergrößern

Çështje bashkëkohore të fikhut

AL-Klu20039

Neuer Artikel

Autori: Grup autorësh

Mehr Infos

19 Artikel

18,69 €

Mehr InfosÇËSHTJE

BASHKËKOHORE

TË FIK'HUT

Autori:

Grup autorësh

Titulli:

Çështje bashkëkohore të fik'hut

Përktheu në gjuhën shqipe: Rexhep Memishi

Redaktura gjuhësore: Elirijana Zilbeari

Redaktor fetar: Rexhep Memishi

Realizimi kompjuterik: Burhan Seferi

Boton: Ensar Botime


PËRMBAJTJA

Parathënie 3

KAPTINA E PARË 5

Meselet të cilat kanë të bëjnë me ndrimin e pasurisë 5

Studimi i parë: Kartelat bankare 6
Njoftim mbi kartelat bankiere të cilat sigurojnë blerje (kartelat

e kreditit) 6

llojet e kartelave të tilla: 6

Kartelat jo huazuese në anglisht: "DEBIT CARD" 7

Shpjegimet e fikhut mbi kartelat që sigurojnë kredi 8
Përshkrim i përgjithshëm i kartelave të sigurimit kreditor ..10

Dispozita e sheriatit rreth kartelave që sigurojnë kredi: 11

A: Kushtet e kamatës 11

Mënyra e argumentimit: 12

Debat rreth argumenteve të grupit të parë 13

Mendin-U të cilin e zgjedhim. 14

  1. Përqindja të cilën e merr pala e cila jep kartelën (banka)

nga tregtari dhe si mund të shpjegohet kjo 15

Fikhu bashkëkohor ka mospajtim në shpjegimin e kësaj

përqindje: 15

Përfundim. 16

Ata që lejojnë këtë përqindje: 16

C. Dënimet që paguhen si rezultat i vonimeve dhe dobitë e kamatave. 17

  1. Si mundemi të e zgjedhim problernin e vonimit të pagesës në

kohën e duhur? 17

Zgjedhje të propozuara. 17

D. A lejohet blerja e arit dhe argjendit me kartela të sigurimit

kreditor? 18

E. Këmbimi i valutave në kartelat për sigurim kreditor: 19
T. Marrja e përqindjes nga tërheqja e të hollave nga ana e bankës: 20

Ata që e ndalojnë këtë: 21

Mendirni më i vërtetë: 21

Studimi i dytë: Forma bashkëkohore e përdorimit të zekatit 22

Rëndësia e zekatit 22

Zekati në kohën tonë bashkëkohore 23

Zekati i të hollave nga letra 23

Llogaritja e nisabit nga të hollat prej letre: 24

Mendimi i Asamblesë së hulumtimeve Islamike: 24

Zekati i sendeve të cilat jepen me qira 25

Mendimi nga i cili anon Asambleja e hulumtimeve Islame 25

Mendirni i kuvendit të Asamblesë së Fikhut Islam. 76

Argumente të tjera për të ndihmuar këtë mendim. 27

Zekati i aksioneve 28

Obligimi i nxjerrjes së zekatit të aksioneve 28

Polemika rreth mënyrës së nxjerrjes së zekatit të aksioneve 29

Mendimi i Asamblesë së Fik'hut 31

Zekati i borxheve 33

Polemikë rreth zekatit të borxheve 33

Mendimi i Asamblesë së Fik'hut Islam 33

Mendime të ndryshme tek Sahabët dhe tabiinët për këtë

çështje: 34

Medhhebet e Islamit kanë polemikë rreth kësaj 35

Zanafilla e polemikës: 35

Borxhet përfituese 35

Mendimi i Kongresit të parë për zekatin 36

Borxhi për përfitim dhe zekati: 37

Zekati i rrogave dhe fitimeve nga profesionet e lira 38

Mos pasja parasysh e plotësimit të një viti. 39

Nisabi i tyre- 39

Sasia e obliguar e cila duhet të nxirret: 40

Ndarja e profesioneve duke i krahasuar me çështjen e ujitjes

së tokës: 40

Rezyme. 40

Zekati i pasurisë së ndaluar Definimi i pasurisë së ndaluar 41

Dispozita të cilat kanë të bëjnë me pasurinë e ndaluar 41

Dispozita të cilat janë të veçanta për zekatin e këtij lloji: 42

 

 Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigene Bewertung verfassen

Çështje bashkëkohore të fikhut

Çështje bashkëkohore të fikhut

Autori: Grup autorësh