Reduzierter Preis! Fikhu Hanefi vëllimi III (E DREJTA PENALE) Vergrößern

Fikhu Hanefi vëllimi III (E DREJTA PENALE)

Al-Fon10012

Neuer Artikel

Autor: Abdulhamid Mahmud Tuhmaz

Mehr Infos

Nicht mehr lieferbar

14,99 € inkl. MwSt.

-17,01 €

32,00 € inkl. MwSt.

Mehr Infos

Abdulhamid Mahmud Tuhmaz

FIKHU HANEFI

një qasje e re e thjeshtësuar e dispozitave.të sheriatit sipas medh'hebit të Imam Ebu Hanifes, krahas citimit të argurn enteve nga Kurani dhe suneti

Vëll. III

E DREJTA PENALE

 

Abdulhamid Mahmud Tuhmaz
FIKHU HANEFI
nje qasje e re e thjeshtesuar e dispozitave t8 sheriatit sipas medh'hebit t8
Imam Ebu Hanifes, kra.has citimit te argumenteve nga Kur'ani dhe suneti
Veil. III - E drejta penale

Perktheu nga gjuha boshnjake:
Dr. Selim Sulejmani

Redaktor profesional:
Mr. Flamur Sofiu

Redaktor gjuhesor: Dr. Hysen Matoshi

Korrektor:
Jusuf Ahmeti

Ballina:
Dorlir Kraja

Pergatiti per shtyp:
Bashkim Avdiu
Përmbajtja

Parathenie 5

Fikhu dhe sfidat e jetes 6

Fikhu hanefi eshte fikh i bazuar na Kuran dhe ne sunet 7

Mospajtimi i muxhtehideve eshte meshire 9

Ne fikhun hanefi teksti (ajeti dhe hadithi) ka perparesi ndaj kijasit 10

Sistemi i pushtetit na Islam 15

Rendesia dhe domosdoshmeria 15

Kushtet 16

Bazat e sistemit te pushtetit ne Islam 18

Pergjegjesia e sundimtarit ne Islam 29

Detyrimi i berjes se betimit per bindle ndaj udheheqesit 32

Kufri i hapur 38

Emir& (udheheqesit) jane nga radhat e kurejshiteve 39

Hilafeti i drejte 41

Xhihadi 43

Definicioni i xhihadit 43

Definicioni i ribatit 44

Fadileti i xhihadit dhe ribatit 45

Dispozita (baza sheriatike) e xhihadit 48

Islami dhe salami (paqja) 54

Trajtimi i xhihadit 55

Zgjatja e obligimit to xhihadit 61

Thirrja ne Islam para xhihadit 62

Pergatitja per lufte 68

Kalerimi dhe givaitja 69

Vezhgimi i armikut dhe perciellja e levizjeve te tij 73

Lufta mecliale 76

Sabri dhe vendosmeria me rastin e goditjes s8 pare 86

Sprapsja e organizuar 87

Vendosmeria e sahabeve 90

Faktoret morale te fitores, tevekkuli dhe duaja 92

Paralajmerimi per mendiemadhesi dhe mburrie 94

Tekbiri dhe dhikri 96

Beteja 98

Ndalimi i vrasies se te pafuqishrneve dhe te rraskapiturve 101

geshtia e marries se muslimaneve si mburoje e giallo 104

Nderpreria e luftes 106

Mbrojtja 109

Pjesemarria e femrave ne lufte 112

Vlera e belles roje 115

Placka e luftes (El-Ganima) dhe placka e fituar pa lufte (El-Fer) 117

Kerkimi i ndihmes nga jobesimtaret 123

Trajtimi i atii qe kerkon mbroitje (el-Mustemin) 125

Darul-islam dhe darul-harb 133

Haraci 135

Llojet e haracit 141

Xhizia 147

Definicioni 147

Baza sheriatike 147

Si vilet xhizia dhe butesia qe urdherohet ndal obliguesve te xhizjes 151

Punimi i tokes sebraktisur (ihjaul-mevat) 153

Dispozitat qe kane t8 Iodine me murtedin (ate qe e braktis islamin) 156

Kategoria e apostatit nga islami 158

Obligimi i njohjes se ascii ge shpie ne kufr 159

Kushti i konfirmimit 1.8 apostazise 163

Oferte murtedit cie te kthehet ne islam 165

Trajtimi i gruas cle largohet nga islami 167

Pranimi i islamit nga murtedi 168

Veprimet juridike te murtedit 169

Trajtimi i fyerjes se fes8 se muslimaneve 172

Traltimi i atij që e shan te Derguarin, a.s. 174

Per ate cle shan dy prijesit, Ebu Bekrin dhe Omerin, r.a 176

A pranohet tevbja ne momentin kur me nuk ka shprese per jete 178

Dispozitat që kane to beine me sihribazet 185

Trajtimi i dhikritte shtremberuar me levizje ge i ngjasojne me shume

vallezimit 188

Trajtimi i ateisteve, atyre cie e konsiderojne të lejuar ate cie eshte e

ndaluar dhe i plesetareve te fraksioneve 198

Dispozitat cie kane 1.8 bejne me rebel& (el-bugat) 201

Definicioni 201

Kategorite e atyre cie rebelohen kunder imamit 202

Trajtimi i rebelimit kunder sundimtarit 205

Durimi dhe devotshmeria 208

Lufta kunder rebeleve 210

Sistemi gjyqsor ne islam 215

Definicioni i gjyqësise dhe rendesia e saj 215

Palët ne kontest dhe padi (procesi gjyqesor) 219

Aftesia per kryerjen e funksionit te gjykatesit 222

Pranimi i postit te gjykatesit 223

Kodeksi i sjelljes se gjykatesit 226

Burgu 235

Shqiptimi i denimit ne ceshtjet e ixhtihadit 236

Gjykimi ne baze te deshmise se rreme 238

Gjykimi ne mungese (i atij qe mungon) 241

Gjykimi i padrejte 242

Korrespondenca ndermjet gjykatesve 2421

Padia 247

Definicioni 247

Palët e akuzes 247

Barra e argumentimit qendron mbi akuzuesin, ndersa betimi mbi cite qe e

mohon akuzen 248

Akuza ne baze te permbajtjes nga betimi 250

Mohimi i vendimit te shpallur ne baze te deshmise se nje deshmitari dhe

betimit 251

Deshmimi 253

Definicioni 253

Kushtet per deshmim 253

Nxitja per te deshmuar 257

Trajtimi sheriatiko-juridik i deshmimit 259

Vleresimi i deshmitareve (interesimi lidhur me Deshmitaret) 261

Trajtimi i vendimit te shpallur nE baze te deshmimit te gjynahqarit te madh (fasik) 262

Deshmia e femrave 263

Deshmia e kujt pranohet dhe cila refuzohet 265

Mospajtimi me rastin e deshmise 269

Deshmia ne baze te deshmise 271

Revokimi i deshmise 273

Arbitrazhi 274

Baza sheriatiko-juridike e arbitrazhit 275

Miratimi 281

Definicioni dhe baza sheriatiko-juridike 281

Kushtet e miratimit 282

Elementet esenciale te pranimit dhe forma e tij 283

Pranimi i shtatzenise 286

Perjashtimi e t8 ngjashme 289

Pranimi ite sernurit ne shtratin e vdekjes 290

ceshtje te ndryshme 298

Ujdia (Marreveshja) 303

Definicioni i uldise (marreveshjes) dhe llojet e saj 303

Baza sheriatiko-juridike e uldise 304

Kushtet e uldise 307

Traltimi sheriatiko-juridik i ujdise 308

Ujdia per veper penale 310

Uldia rreth trashegimise (et-teharuxh) 314

Uldia rreth borxhit 318

Ujdia per borxhin e perbashket 320

Presioni 323

Llojet e detyrimit 323 .

Konditat e detyrimit 324

Trajtimi sheriatlko-juridik i detyrimit 325

Trajtimi sheriatiko-juridik per gjynahun 327

Veprimet e ligjshme ne detyrim 332

Veprimet te cilot nuk lane valide me detyrim 334

Uzurpimi 341

Definicioni i uzurpimit 341

Kushtet e ekzistimit të uzurpimit 342

Uzurpimi i pronës së paluaitshme (patundshmërive) 343

Trajtimi sheriatiko-juridik i uzurplmit 345

Obligimi i kthimit të gjësendit të uzurpuar 347

Kompensimi i mungesës së shkaktuar tek uzurpatori i

gjësendit të uzurpuar 352

Trajtimi i asaj që e ndryshon uzurpatori te gjësendi i uzurpuar 353

Trajtimi i ndërtimit dhe mbjelljes në tokën e uzurpuar 355

Dispozitat lidhur me uzurpimin nga uzurpatori 356

Trajtimi i dobisë nga gjësendi i uzurpuar 357

Çështje të ndryshme lidhur me uzurpimin 359

E drejta e përparësisë së blerjes 373

Definicioni dhe baza sheriatiko-juridike 373

Trajtimi sheriatiko-juridik i së drejtës së përparësisë

së blerjes dhe forma e saj 376

Ku ekziston e drejta e përparësisë së blerjes dhe ku jo 380

Me çka humbet e drejta e përparësisë në blerje 383

Çështja lidhur me drejtën e përparësisë së blerjes 388

E drejta penale në islam 397

Domosdoja e përcaktimit të dënimeve dhe qëllimi i tyre 397

Konfirmimi historik 399

Hudud dënimet e sheriatit të caktuara me Kuran dhe sunet 403

Definicioni i hadit 403

Hududet janë preventivë dhe shpagim nga gjynahet 406

Ndalimi i ndërhyrjes në hudude 409Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigene Bewertung verfassen

Fikhu Hanefi vëllimi III (E DREJTA PENALE)

Fikhu Hanefi vëllimi III (E DREJTA PENALE)

Autor: Abdulhamid Mahmud Tuhmaz