IMAM BUHARIU JETA DHE VEPRA Vergrößern

IMAM BUHARIU JETA DHE VEPRA

AL-Fu10026

Neuer Artikel

Autor: Mr. Bashkim ALIU

Mehr Infos

1 Artikel

Achtung: Letzte verfügbare Teile!

6,07 €

Mehr Infos

Bashkim ALIU


IMAM BUHARIU


jeta dhe vepraAutor: Mr. Bashkim ALIU

Redaktor: Hamdi ILJAZI

Lektor: Mr. Elez ISMAILI

Korrektor: Fatmire AJDINI-HOXHA

Faciosja: Furkan ISM

Kopertina: Jusuf SALIU

Botues: Furkan

Faqe: 176Përmbajtja:

PARATHËNIE 7

HYRJE 11

  1. Rrethanat shoqërore-politike 11

  2. Rrethanat kulturore 14

  3. Përkrahësit e Sunnetit dhe mu'tezilët 16

PJESA I -JETA- 21

LINDJA DHE PREJARDHJA E BUHARIUT 23

FORMIMI I BUHARIUT 27

UDHËTIMI I BUHARIUT NË KËRKIM TË DITURISË 32

GJENIALITETI I BUHARIUT 46

NJOHURITË E BUHARIUT NGA SHKENCAT ISLAME 53

Akideja (besimi) 54

IMAM BUHARIU NË LËMIN E FIK'HUT 67

Drejtimi juridik i Buhariut 71

NJOHURITË E BUHARIUT NË HADITH 74

  1. Rëndësia e Buhariut në historinë e formimit

të shkencës së Hadithit 75

  1. Njohja e transmetuesve nga ana e Buhariut 80

  1. Imam Buhariu dhe shkenca, Xherh ve ta dil 84

Metoda e Buhariut në kritikën e transmetuesve 86

Ç) Njohja e varianteve të transmetimit të hadithit 88

  1. Njohja e "ileleve" nga ana e Buhariut 92

  2. Buhariu, teoricien i Hadithit 97

BUHARIU DHE KONTRIBUTI I TIJ NË 101
BIOGRAFINË (SIREN) E PEJGAMBERIT ALEJHISSELAM 101

MËSUESIT E BUHARIUT 102

MORALI DHE DEVOTSHMËRIA E BUHARIUT 108

BUHARIU NE IBADET 115

BUHARIU DHE PRAKTIKIMI I TIJ I SUNNETIT 119

NXËNËSIT E BUHARIUT

124

POZITA E BUHARIUT MIDIS NJERËZVE

127

FJALËT MIRADIE TË DIJETARËVE PËR BUHARIUN

129

KËSHTU FLISTE BUHARIU

131

VEPRAT E IMAM BUHARIUT

133

VDEKJA E IMAM BUHARIUT

135

PJESA II - VEPRA -

137

SAHIHUL BUHARI

139

Motivi i përpilimit të Sahihut

141

Emri i plotë i Sahihut

143

Mënyra e përpilimit të Sahihut

144

Kohëzgjatja e përpilimit të Sahihut

147

Vendi i përpilimit të Sahihut

147

Përmbajtja e Sahihut

148

Përsëritja dhe ndarja e disa haditheve në pjesë

156

Numri i haditheve

159

Kustet e Buhariut

160

Kritikat ndaj transmetuesve dhe transmetimeve

të Buhariut

163

Sahihu mes librave tjerë të Sunnetit

164

Sahihul Buhariu në sytë e shkencëtarëve

168

Komentet rreth Sahihut

169

LITERATURA E KONSULTUAR:

172Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigene Bewertung verfassen

IMAM BUHARIU JETA DHE VEPRA

IMAM BUHARIU JETA DHE VEPRA

Autor: Mr. Bashkim ALIU