Kuran oben
Kjo faqe interneti funkisionon me mire me Internet Explorer.
  www.hareke.deHome Hareke  ::   Hyrje  ::   Alfabeti  ::   Hyrje në shkronjat e Kuranit  ::   Texhvid  ::   Rijadus-Salihin  ::   Kuran Arabisht-Shqip  ::   Kuran Download   ::   Abdesi   ::   Namazi   ::  

Alfabeti i gjuhës arabe


Germa (harfi)Emërohet arabishti përgjigjet tingullit të shqipësGerma (harfi)Emërohet arabishti përgjigjet tingullit të shqipës
ا ءE -Elifi -ضDad-
بBa bط Ta -
تTe tظDha-
ثThe thعAjn-
جXhim xh غGajn-
حHa - فfaf
خHa - قKaf-
دDal d كKefk
ذDhal dh لLaml
رRa r م Mimm
زZe z ن Nunn
سSin s و Vav-
شShin sh هـ hah
صSad - ى Jaj