Kuran oben
Kjo faqe interneti funkisionon me mire me Internet Explorer.
  www.hareke.deHome Hareke  ::   Hyrje  ::   Alfabeti  ::   Hyrje në shkronjat e Kuranit  ::   Texhvid  ::   Rijadus-Salihin  ::   Kuran Arabisht-Shqip  ::   Kuran Download   ::   Abdesi   ::   Namazi   ::  

Hyrje në Shkronjat e Kuranit
  1.Elif  ::   2.Dal  ::   3.Dhal  ::   4.Sukuni  ::   5.Ra  ::   6.Ze  ::   7.Tenvini  ::   8.Be  ::   9.Te  ::   10.The  ::   11.Vavi  ::   12.Teshdidi  ::   13.Nuni  ::   14.Je  ::   15.Lami  ::  
  16.Zanorja e gjatë A  ::  17.Fe  :: 18.Të lidhurit e fjalëve  ::  19.Zanorja e gjatë I  :: 20.Kaf  ::  21.Zanorja e gjatë U  ::  22.Mimi  ::  23.Hemze  ::  24.Kefi  :: 25. Humbja e gjatësisë në shqiptim
  26.He  ::   27.Ha  ::   28.Hi  ::   29.Xhimi  ::   30.Sini  ::   31.Shini  ::   32.Sadi  ::   33.Dadi  ::   34.Ta  ::   35.Dha  ::   36.Ajni  ::   37.Gajni  ::  

 

Alfabeti i gjuhes arabe - shqiptuar

Hyrje në shkronjat e Kuranit


Ne Kur'anin e bëmë të lehtë për mësim, po a ka ndokush që merr mësim? (54:17)
Ne Kur'anin e bëmë të lehtë për të kuptuar, a ka ndokush që merr këshillë? (54:22)
Ne Kur'anin e bëmë të lehtë për këshillë, po a ka ndokush që merr mësim? (54:32)
Ne Kur'anin e bëmë të lehtë për të studiuar, a ka ndokush që merr përvojë nga ai? (54:40)
54. El-Kamer

 

Alfabeti i gjuhes arabe - kënduar

 

Falenderimi i takon All-llahut, xhele shanuhu dhe paqja dhe shpetimi qofshin mbi Muhamedin salallahu alejhi ve selem.

Alfabeti i gjuhës arabe
// (The above three lines should be joined as one line. // They have been split for formatting purposes.)  

ا
1. Elif
د
2. Dal
ذ
3. Dhal


4. Sukuni
ر
5. Ra
ز
6. Ze

7. Tenvini
ب
8. Be
ت
9. Te
ث
10. The
و
11. Vav
ــّـ
12. Teshdidi
ن
13. Nuni
ى
14. Je
ل
15. Lami

16. Zanoret e gjata - Zanorja e gjatë A
ف
17. Fe

18. Të lidhurit e fjalëve

19. Zanorja e gjatë I
ق
20. Kaf
و ُ-
21. Zanorja e gjatë U
م
22. Mimi
ء
23. Hemza
ك
24. Kefi

25. Humbja e gjatësisë në shqiptim.
ه
26. He
ح
27. Ha
خ
28. Hi
ج
29. Xhimi
س
30. Sini
ش
31. Shini
ص
32. Sadi
ض
33. Dadi
ط
34. Ta
ظ
35. Dha
ع
36. Ajni
غ
37. Gajni