Historia e Kuranit View larger

Historia e Kuranit

AL-Nek40001

New product

Autor: Ahmed fon Denfer

More details

This product is no longer in stock

8,41 €

More info

Ahmed fon Denfer

HISTORIA E KURANIT

Përktheu nga anglishtja llir E. Haxhiaj

Shtëpia botuese NEKTARI
Tiranë 2006

...Qëllimi i këtij libri është ndihma për të kuptuar më mirë mesazhin kuranor, duke dhënë informacion për situatën, strukturën themelore dhe rrethanat e tij. Në një këndvështrim më të largët, ai është një kumtim përshkrues i objektit tradicional të ulum el Kuran-it.

Përveç temave tradicionale, si: mënyrat e zbritjes së Shpalljes, historia dhe transmetimi i tekstit, shkaqet e Shpalljes, komentimet etj., në këtë libër përfshihen edhe tema më të reja, si: regjistrimi i Kuranit, pikëpamjet e orientalistëve, përkthimet e Kuranit etj.

AHMED FON DENFER u lind në Gjermani në 1949. Ai ka studiuar për antropologji islamike dhe sociale në Universitetin e Mainz-it. Botime të tjera të tij janë: Der Koran (përkthimi i Kuranit në gjermanisht), Literature on Hadith in European Languages: A Bibliograph/ (Literatura e Hadithit në gjuhët evropiane - Bibliografi), një përkthim në gjermanisht i "Dyzet hadithet e imam Neveviut', -"Një ditë me Profetin' - në anglisht dhe gjermanisht; dhe "Islami për fëmijët".

Titulli na origjinal

'Ulum al-Quran - An Introduction to the Sciences of the Qur'an

Autor: Ahmed fun Denfer

Boton: Nektari

Për botuesin: Fabian M. Shaba

Redaktor: Ilir E. Haxhiaj

Tiranë, maj 2006

Faqe: 

230

 

ISBN 99943-669-7-1Përmbajtja:

PARATHNIE 9

KAPITULLI I

SHPALLJET ORE SHKRIMET E SHENJTA PKRPARA KURANIT 13

KURANI, HADITHI DHE HADITHI KUDSI 20

SHPALLJA DHE MtNYRA SE Sit SHKOI PROFETIT MUHAMED 25

FILLIMI I SHPALLJES 29

KAPITULLI 2

NXËNIA P.ERMENDTSH DHE PERCJELLJA GOJORE 34

PRCJELLJA E TEKSTIT T SHKRUAR - Teksti i shkruar në kohën e profetit Muhamed

MUS'HAFËT E SAHABËVE 51

MUS'HAFI I OTHMANIT 58

KAPITULLI 3

SHKRIMET KURANORE 63

DORtSHKRIMET E HERSHME 66

DORtSHKRIMET E VJETRA T KURANIT 68

KURANI ME SHTYPSHKRIM 73

KAPITULLI 4

NDARJA E TEKSTIT 75

GJUHA DHE FJALORI 80

FORMA LETRARE DHE STILI

83

STILI

MUHKAMATET DHE MUTESHABIHATET 90
KAPITULLI 5
SHPALLJET MEKASE DUE MEDINASE

ESBAB EL NUZUL ..103

EL NASIKH UE EL MANSUKH 116

SHUM.ELLOJSHMtRI FORMASH 127

LEXIMET E NDRYSHME 132

KAPITULLI 6

TEFSIRI, LLOJET E TIJ DHE PARIMET 137

LITERATURA E TEFSIRIT 153

P.ERKTHIMI I KURANIT 161

KAPITULLI 7

KURANI SI MREKULLI

KURANI DHE SHKENCA

KURANI DHE ORIENTALISTD 177

KAPITULLI 8

ETIKA ME KURANIN 186

KËNDIMI I KURANIT 190

NXËNIA PUMEND'ESH E KURANIT 200

KURANI ME PLLAKA GRAMAFONI, SHIRITËDHE KASETA 202

SI STUDIOHET KURANI

BIBLIOGRAFI 208

ILUSTRIME FOTOGRAFIKE 223

 

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Historia e Kuranit

Historia e Kuranit

Autor: Ahmed fon Denfer