Kompleti prej 5 Librave: Shehadeti, Namazi, Agjërimi, Zekati dhe Haxhi

AL-Si10086

New product

SHEHADETI Dëshmija e besimit islam - Mewdudi PËRSE NAMAZI - Vehbi Karakash AGJËRIMI edukatë dhe vetëngadhnjim - Dr. Muhamed Abdullah Draz ZEKATI pastrim dhe shtim i pasurisë - Abdulhamid Mahmud Tuhmaz HAXHI Kuptimi, kushtet dhe konditat - Abdulhamid Mahmud Tuhmaz

More details

This product is no longer in stock

7,48 €

More info

Kompleti përbëhet prej 5 Librave:


 1. SHEHADETI Dëshmija e besimit islam - Mewdudi 
 2. PËRSE NAMAZI - Vehbi Karakash
 3. AGJËRIMI edukatë dhe vetëngadhnjim -  Dr. Muhamed Abdullah Draz
 4. ZEKATI pastrim dhe shtim i pasurisë  - Abdulhamid Mahmud Tuhmaz 
 5. HAXHI Kuptimi, kushtet dhe konditat - Abdulhamid Mahmud Tuhmaz 


SHEHADETI Dëshmija e besimit islam - Mewdudi 

Pjesë nga libri Ebul Ala el-Mevdudi Të kuptuarit e drejtë të islamit

Përktheu: Metin Izeti

Redaktor profesional: Muhamed Mustafa

Për botuesin Mr. Nuridin Ahmeti

Botues:Asociacioni për Kulturë Edukim dhe Arsim AKEA Dega Prishtinë Gusht 2010, Prishtinë 

Përmbajtja

Feja dhe nënshtrimi................................................... 5

Çka do të thotë fjala Fe?....................................... 8

Tevhidi - Besimi në një Zot.......................................... 17

Domethënia e Shehadetit...................................... 1 8

Ndikimi i Tevhidit në jetën e njeriut........................... 29

Muhamedi i Dërguar dhe Lajmëtar i Zotit....................... 37

Arabia - Greminë e errësirës.................................... 41

Shpëtimtari u lind................................................. 44

Gur i çmueshëm në grumbullin e gurëve.................... 45

Revolucioni afrohet............................................... 47

Përse tërë kjo armiqësi?......................................... 49

Mesazhi i tij universal............................................. 53

Kontributi i tij për mendimin njerëzor........................ 57

Revolucionari më i madh......................................... 62

Dëshmitë përfundimtare......................................... 67

Përfundimi i Pejgamberllëkut................................... 70

Përmbajtja.............................................................. 79

...........................................................................................

Vehbi Karakash

PËRSE NAMAZI  - Vehbi Karakash


Titulli i origjinalit: Vehbi Karakas Niçin narnaz?

Shqipëroi Naser Bytyqi

Për botuesin Mr. Nuridin Ahmeti

Botues: Asociacioni për Kulturë Edukim dhe Arsim AKEA - Gusht 2010, Prishtinë


Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

Ngritja shpirtërore dhe materiale me namaz

77 lexo atë që po të sbpallet nga libri (Kurani), fal nam- azin, vërtetë namazi largon nga të shëmtuarat dhe të irrituarat, e përmendja e Alhihut është më e madhja (e adhurimeve); ARabu e di çpunoniju

Qëllimi dhe dëshira ime e vetme është që të gjithë nje- rëzit në botë të falin namaz. Të gjithë njerëzit mbi sipërfaqen e tokës, e sidomos ata që i thonë vetes musliman, duhet të fillojnë të falin namaz.

Dje, si nxënës kam punuar për këtë qëilim, edhe sot si mësues për këtë punoj. Nesër ministër apo kiyetar i këtij populli të bëhem, prapëseprapë për këtë qëliim do të punoj. Sepse, në sipërfaqen e tokës nuk shoh asgjë më të vlefshme dhe punë më të madhe se të falurit e namazit dhe ibadedt ndaj Allahut.

Sepse Te të gjitha krijesat më i ngritur është imani, pas imanit është ruimazi. Sepse, ndërmjet njeriut që fal dhe njeriut që sfal namaz, apo një populli që falet dhe një populli që sfalet, daliimi është sikur në mes të gjaUëve dhe të vdekurve. Daliimi i njeriut që fal dhe atij që sfal namazin është sikur në një shtet: një pjesë e populiit e respekton ligjin e tij, kurse pjesa tjetër jo.

1 Kurani: Ankebut, 45.

...........................................................................................

AGJËRIMI - Dr. Muhamed Abdullah Draz

Edukatë dhe vetëngadhnjim

Titulli i origjinalit Es-Sawmu - terbijetun we xhihadun

Përktheu nga gjuha arabe Mesud Hafizoviq

Shqipëroi:

Nexhat Ibrahimi

Për botuesin Mr. Nuridin Ahmeti

Botues:

Asociacioni për Kulturë Edukim dhe Arsim AKEA - Dega Prishtinë Gusht 2010, Prishtinë


Muaji i udhërrëfimit dhe mëshirës

Muaji i bekuar

Kaloi edhe një vit... Përsëri u kthye Muaji i Bekuar i Ramazanit. Na u kthye meqë shumë diçka kemi harr- uar, nuk e kemi përfillur pasi që me të madhe u jemi përkushtuar preokupimeve të kësaj bote.

Na u kthye Ramazani dhe ne sërish kemi fat që me më shumë shpirt ti përkushtohemi ibadetit, ti jetojmë ditët e tij shumë të bukura dlie netët shumë të ndritsh- me...! Çmendoni, a do të jetojmë edhe kaq dhe përsëri ta presim atë, apo ndoshta në këtë distancë të shkurtër kohore vdekja do të na arrijë dhe ne, ndoshta, më nuk do të takohemi?

A thua ka njeri të cilit Allahu i garanton se do tia zgjasë jetën, e që edhe vitin e ardhshëm i shëndoshë, me gjendje të mirë materiale, i sinqertë në qëllim, i matur në vendim, ta presë Ramazanin. Por, pasi fati është i panjohur dhe i fshehtë për të gjithë ne, pasi vdekja vjen vetëm për një çast dhe pasi ky çast i caktuar vjen befas, është një veprim i marrë të shitet ardhmëria për të tash- men, të zëvendësohet bindja me dyshim...!

Përmbajtja

Muaji i udhërrëfimit dhe mëshirës.......................................... 5

Muaji i bekuar................................................................ 5

Pritja e ramazanit......................................................... 1 1

Obligimi i agjërimit......................................................... 16

Edukimi dhe mposhtja e vetvetes......................................... 25

Vlerat themelore të agjërimit........................................... 25

Manifestimi i unitetit...................................................... 32

Agjërimi dhe vlerat njerëzore.......................................... 37

Institucioni i Zekatu-l-fitrit............................................... 45

Agjëruesi ka dy gëzime................................................... 50

Përkujtimet..................................................................... 55

Libri i Zotit................................................................... 55

Nata e vlefshme............................................................ 63

Festat islame................................................................ 69

Lamtumirë Ramazanit..................................................... 74

Përmbajtja....................................................................... 79

...........................................................................................

Zekati Abdulhamid Mahmud Tuhmaz

pastrim dhe shtim i pasurisë


Përktheu nga boshnjakishtja: Dr. Selim Sulejmani

Redaktor profesional: Mr. Flamur Sofiu

Për botuesin: Mr. Nuridin Ahmeti

Botues: Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim AKEA - Dega Prishtinë Gusht 2010, Prishtinë


Kurani për zekatin:

Faleni naniazin dhejepni zeqatin, dhe faluni me ata qëfalen (bini në rukuë me ata që bien)

Merr prej pasurisë së tyre lëmoshë që t'i pastrosh me të dfje tu shtosh (të mirat) .[1]

"Kurrë nuk do ta arrini sinqeritetin e plotë me besim, derisa të mos e jepni më të dhembshmen (më të dashur- ën) e pasurisë suaj. Çkado që jepni (për Zotin), AUahu atë e di"?

...Mëshira Ime përfshin çdo gjë. Atë (mëshirën) do tua jap atyre që ruhen nga gjynahet e japin zeqat-

Muhamedi a.s. për zekatin:

"Paguaj zekatin nga pasuria jote, sepse do të të pastrojë, dbeji bamirës ndaj të afërmve të tu dhe njihe të drejtën e tëvarfrit, fqinjit e lypësit'

Çdo njeri që fal pesë faljet, agj 'ëron ramazanin, ndan zekatin dhe largohet nga shtatë gjynahet e mëdha, atij do ti hapen dyert e xhenetit edoti thuhet: Hyr me paqe .[2]

...populli që nuk e jep zekatin, AUahu do ia ndalojë pik'ën eshiut.[3]

"Kush e ndari zekatin e pasurisë së tij, ka larguar prej tij sherrin dhe të keqen .[4]

Njeriut qëAlIahu i ka dhënë pasuri dhe nuk e jep zeka- tin e saj, pasuria do ti shëmbëllehet ditën e gjykimit si zj- arr që e lidh dhe e shtr 'ëngon fort, dhe do i thotë: Unë jam pasuria jote, Unëjam thesariyt.[5]


Muhamedi a.s. për zekatin:................................................................ 7

Zekati.................................................................................................. 9

Deflnicioni i zekatit....................................................................... 9

Vendi dhe roli i zekatit në islam................................................. 11

Përse është përcaktuar zekati..................................................... 15

Faktet për të cilat zekati nuk është obligim............................... 17

Dhënia e zekadt........................................................................... 22

Zekati për bagëti.......................................................................... 26

Sasia e zekatit........................................................................... 27

Zekad për ar, argjend dhe letra me vlerë.................................. 33

Zekad për prodhimet bujqësore................................................. 35

Kategoritë e shfirytëzucsve të zekatit........................................ 39

Të varfrit................................................................................. 39

Skamnova (anajtMo)............................................................... 40

Ata, zemrat e cilëve duhet përfituar..................................... 45

Për lirim nga robëria.............................................................. 46

Të mbyturit në borxlie........................................................... 46

Mc qëllim të shpenzimit në rrugë të Allahut....................... 47

Udhëtari i rastit....................................................................... 47

Sadekatul fitri.................................................................................... 55

Shtojcë

Dimensioni i brendshëm i Zekadt.................................................... 65

Njohja e qëllimit dhe domethënies së Zekatit........................... 65

Testimi i shkallës së dashurisë për Allahun........................... 65

Zhdukja e koprracisë.............................................................. 67

Pasqyrimi i falënderimit......................................................... 67

Pagimi i Zekatit në kohën e duhur............................................ 67

Dhënia në mënyrë të fshehtë.................................................... 69

Dhënia hapur............................................................................... 70

Shmangia e thumbimit dhe lëndimit.......................................... 71

Adoptimi i përulësisë................................................................... 72


...........................................................................................

Abdulhamid Mahmud Tuhmaz

Haxhi kuptimi, kushtet dhe konditat


Përktlieu nga boshnjakishtja: Dr. Selim Sulejmani

Redaktor profësional: Mr. Flamur Sofiu

Për botuesin: Mr. Nuridin Ahmeti

Botues: Asociacioni j.)ër Kulturë, Edukim dhe Arsim AKEA - Dega Prishtinë Gusht 2010, Prishunë


Haxhi

Domethënia e nocionit Haxh

Domethënia Filologjike-. Fjala haxh në gjuhën arabe nënkupton: vendimin për tu nisur drejt të madhërishmes.

Domethënia terminobgike. Haxhi nënkupton vizitën e Qabesë për shkak të kryerjes së ceremonive të caktuara, në kohë të caktuar' dhe në kushte të caktuara.

Rëndësia e Haxhit në islam

Haxhi është njëra ndër pesë shtyllat themelore të fesë so- në, të cilat AUahu i përmend në hadithin vijues:

"Islami bazohet në pesë shtylla: të dëshmuarit se nuk ka zot pos Allahut Sie se Muhamedi është i Dërguar i Tij, kryerjen e nanutzit, dhënien e zeqatit, kryerjen e haxhit dhe agërimin e muajit të ramazanit. [6]

Obligimi i haxhit është përcakmar nga fundi i vitit nëntë hixhrij. Ky është obligim me Kuran, hadith dhe qëndrim unanim të mbarë umetit.

Allahu i madhëruar thotë:

Për hatër të Allahut, vizita e shtëpisë (Qabesë) është obli- gim për atë që ka mundësi udhëtimi tek ajo .[7]

Gjithashtu ka thënë:

Përmbajtja

Haxhi..........................................................................

Domethënia e nocionit Haxh........................................

Rëndësia e Haxhit në islam..........................................

Haxhi mebrur........................................................

Kushtet që Haxhi të jetë obligim për dikë........................

 1. Të jetë musliman................................................
 2. Që ta dijë se haxhi është obligim..........................
 3. Të jetë i moshës madhore....................................
 4. Të jetë i arsyeshëm.............................................
 5. Të jetë i lirë......................................................
 6. Të ketë mundësi ta kryejë haxhin..........................

Kushtet për kryerjen e haxhit.......................................

 1. Që personi të jetë i shëndoshë fizikisht.................... 1
 2. Që gjatë rrugës për në haxh të jetë i sigurt për vete dhe pasurinë e vet 1 0

3. Që gruaja të udhëtojë në përcjellje të mahremit...... 1 1

Mahremi.............................................................. 11

 1. Që gruaja të mos jetë në gjendje të idetit, pas martesës ose vdekjes së burrit, në kohën e nisjes së haxhilerëve për në haxh 1 1

Farzet e Haxhit..................................................... 11

Farzi i parë i Haxhit: Ihrami...................................... 1 1

Ndalesat e ihramit................................................. 1 3

1.Marrëdhënia seksuale, fjalët e prapa dhe grindja...... 1 3

 1. Gjuetia e egërsirave në tokë............................... 1 3
 2. Veshja e këmishës, pantallonave, kapelës dhe çfarëdo veshje të qepur 14
 3. Mbulimi i fytyrës dhe i kokës................................. 14
 4. Përdorimi i aromës në veshje e në trup dhe përdorimi i mjeteve aromatike gjatë pastrimit 15
 5. Rruajtja e kokës dhe e mjekrës............................ 15
 6. Prerja e thonjve................................................ 15

Farzi i dytë i Haxhit: qëndrimi në

Arefat në kohë të caktuar........................................... 15

Farzi i tretë i Haxhit: Tavafuz-zijare................................ 16

Vaxhibet e haxhit...................................................... 16

Sunetet e haxhit....................................................... 24

Llojet e haxhit............................................................. 27

I pari: Mufrid........................................................ 27

I dyti: Temetu...................................................... 27

Kushtet për pranimin e haxhit temetu...................... 29

I treti: Kiran......................................................... 30

Kushtet për pranimin e haxhit kiran.......................... 31

Dispozitat e haxhit që kanë të bëjnë

vetëm me femra........................................................ 32

 1. Dispozitat lidhur me veshjen e ihramit.................... 32
 2. Dispozitat lidhur me tavafin.................................. 32
 3. Dispozita lidhur me sajin.................................... 33
 4. Dispozitat lidhur me Muzdelife.............................. 33
 5. Dispozitat lidhur me tavafuz-zijare......................... 33
 6. Dispozitat lidhur me tavaful-veda......................... 33
 7. Dispozitat lidhur me hedhjen e gurëve.................. 33
 8. Dispozitat lidhur me rruajtjen e kokës................... 33
 9. Dispozitat lidhur me mahremin............................. 33

I sëmuri në haxh....................................................... 34

Ifradi.......................................................................... 37

Përshkrimi i ceremonive që i kryen mufridi.................. 37

nga fillimi deri në fund........................................... 37

Ihrami................................................................. 39

Telbije................................................................ 40

Hyrja në Meke Mukerreme....................................... 41

Hyrja në mesxhidul-haram....................................... 42

Tavafi................................................................. 43

Uji Zem-Zem........................................................ 47

Saji (Ecja ndërmjet Safas dhe Merves)....................... 47

Nisja për në Arefat................................................ 49

Arefati................................................................ 50

Zbritja nga Arefati në Muzdelife................................ 51

Qëndrimi i natës në Muzdelife.................................. 53

Nisja për në Mine................................................... 55

Hedhja e gurëve.................................................... 56

Koha e hedhjes së gurëve....................................... 57

Therja e kurbanit (hedj)......................................... 58

Rruajtja, apo qethja e kokës.................................... 58

Tavafuz-zijare (tavaful-ifadeh)................................... 60

Qëndrimi në Mine................................................... 61

Tavafi lamtumirës (tavaful-veda)................................. 63

Kryerja e haxhit për personin tjetër........................... 64

(bedel)................................................................ 64

Dënimet dhe deliktet në haxh.................................. 69

Një: deliktet lidhur me ihramin................................. 69

 1. Deliktet për të cilat duhet të jepet sadaka............... 71
 2. Deliktet për të cilat kërkohet dhënia e sadakës më pak se një sa             72
 3. Deliktet për të cilat duhet

kompensuar me para.............................................. 72

Dy: deliktet lidhur me haremin.................................. 73

Përmbajtja................................................................ 77


 


Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Kompleti prej 5 Librave: Shehadeti, Namazi, Agjërimi, Zekati dhe Haxhi

Kompleti prej 5 Librave: Shehadeti, Namazi, Agjërimi, Zekati dhe Haxhi

SHEHADETI Dëshmija e besimit islam - Mewdudi PËRSE NAMAZI - Vehbi Karakash AGJËRIMI edukatë dhe vetëngadhnjim - Dr. Muhamed Abdullah Draz ZEKATI pastrim dhe shtim i pasurisë - Abdulhamid Mahmud Tuhmaz HAXHI Kuptimi, kushtet dhe konditat - Abdulhamid Mahmud Tuhmaz