QARTËSIMI I MISTERIT TË SHPIRTIT View larger

QARTËSIMI I MISTERIT TË SHPIRTIT

AL-Fu10032

New product

Autor: Mustafa El-Kanadi

More details

This product is no longer in stock

3,74 €

More info

Mustafa El-Kanadi


QARTËSIMI I MISTERIT

TË SHPIRTIT

 

 

 

Autor: Mustafa El-Kanadi

Përktheu nga boshnjakishtja:

Agim ABAZI

Lekturoi:

Fatmire AJDINI - HOXHA

Përgatitja kompjuterike & disenji:

Jusuf SALIU

Faqe: 120

Përmbajtja:

Parathënie 3

Pjesa e parë 5

NATYRA DHE QENIA E SHPIRTIT TË NJERIUT 5

Teoritë e ndryshme jo të drejta 6

Vështrimi i drejtë 7

 1. Argumenti nga Kurani 8

 2. Argumenti nga Sunneti 10

Pjesa e dytë 13

NEFSI DHE RUHI 13

Pjesa e tretë 19

VDEKJA 19

Vështirësitë dhe mundimet e vdekjes 19

Paraqitja e shejtanit 21

Pendimi para vdekjes 24

Shenjat e përfundimit të mirë 25

 1. Shqiptimi i shehadetit 26

 2. Vdekja në fushëbetejë 26

 3. Vdekja në rrugë të All-Ilahut 28

 4. Vdekja gjatë sëmundjes apo fatkeqësisë 29

 5. Vdekja gjatë mbrojtjes së të drejtave personale 30

 6. Vdekja ditën e premte (xhuma) 30

 7. Vetulla e djersitur gjatë vdekjes 31

 8. Vdekja gjatë apo pas kryerjes së veprave të mira 31

Pjesa e katërt 33

MARRJA E SHPIRTIT DHE GJENDJA NË VARR 33

Pjesa e pestë 37

TAKIMI I SHPIRTRAVE 37

Takimi i shpirtrave të të vdekurve 37

Takimi i shpirtrave të të vdekurve me shpirtrat e atyre që flenë 39

Biseda ndërmjet shpirtrave të atyre që flenë 44

Takimi i shpirtrave të të vdekurve me të gjallët në gjencije të zgjuar 44

 1. Argumenti nga Kurani kundër kthimit 45

 2. Argumentet nga Sunneti kundër kthimit 48

Filozofitë e ndryshme të cilat mbështesin kthimin e shpirtit 49

Argumenti i ashtuquajtur nga Tora dhe mposhtja e tij 52

Argumenti i ashtuquajtur nga Kur'ani dhe mposhtja e tij 58

Argumenti i ashtuquajtur për dukuritë e vërejtura dhe mposhtja e tij 60

Thirrja e shpirtrave dhe mposhtja e kësaj 63

Pjesa e gjashtë 69

PËRSHKRIMI I VENDIT NË TË CILIN QËNDROJNË SHPIRTRAT PREJ

VDEKJES E DERI NË RINGJALLJE 69

Mendimet e ndryshme 69

Analiza dhe vlerësimi i Ondrimeve të ndryshme 71

Pjesa e shtatë 83

AFTËSIA E SHPIRTRAVE NË BERZAH 83

Aftësia e të vdekurve që të dëgjojnë 83

Argumentet nga Kurani dhe Sunneti të cilët e mohojnë këtë 83

Argumenti i ashtuquajtur dhe mposhtja e tij 85

Aftësia e njohjes te të vdekurit 89

Dituria për ndodhitë e kësaj bote te të vdekurit 91

Pjesa e tetë 95

GJENDJA E TRUPIT NË VARR 95

Gjendja e trupit fizik në varr 95

Mundimet apo kënaqësia në varr 100

Kohëzgjatja e vuajtjes apo kënaqësisë në varr 101

Pjesa e nëntë 103

GJENDJA E SHPIRTIT GJATË HEQJES (SHKATËRRIMIT) SË BERZAHUT 103

Ringjallja e trupit dhe shpirtit 103

Madje edhe vdekja duhet të vdesë 105

Përfundim 107

Fjalor i shprehjeve 108

Bibliografia 111

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

QARTËSIMI I MISTERIT TË SHPIRTIT

QARTËSIMI I MISTERIT TË SHPIRTIT

Autor: Mustafa El-Kanadi