RRUGËT E TË PËRMALLUARVE PËR XHENNET View larger

RRUGËT E TË PËRMALLUARVE PËR XHENNET

AL-Klu20045

New product

Ibn Nuhas

More details

This product is no longer in stock

23,36 €

More info


RRUGËT E TË PËRMALLUARVE

 PËR XHENNET


Ibn Nuhas


Titulli i origjinalit: Meshariul Eshuak lla Mesaril Ushak ve Muthirul Garami Ila Daru Selami.


Përktheu në gjuhën shqipe: Ebu Merjem
Redaktor gjuhësor: Sefer Hiseni
Boton: Botime Ensar
Faqe: 476


PËRMBAJTJA:

Biografia e autorit 1

MBI URDHRIN PËR XHIHADIN ME QAFIRËT (PA BESIMTARËT), OBLIGUESHMËRIA E SAJ DHE KËRCËNIMI PËR ATË QË. E LË. ATË 11

PREJ FJALËVE DHE VEPRAVE TË SAHABËVE DHE TABINËVE

PË.R XHIHADIN. 16

Kaptinë çfarë është xhihadi, farz kifaje apo farz ajn? 19

Mbi përmendjen e disa nga kërcënimeve të cilat kanë arritur për atë i

cili largohet nga xhihadi me dëshirën e tij. 25

KAPTINË 31

MBI DEMANTIN E ARGUMENTEVE TË ATYRE QË

RËNDOHEN NGA XHIHADI 31

DEMANT NDAJ ARGUMENTIT TË PARË 32

DEMANT NDAJ ARGUMENTIT TË DYTË: 34

DEMANTI NDAJ ARGUMENTIT TË TRETË.. 39

DEMANTI NDAJ ARGUMENTIT TË KATËRT 41

DEMANTI NDAJ ARGUMENTIT TË PESTË 43

DEMANTIMI I ARGUMENTIT TË GJASHTË 46

DEMANT I ARGUMENTIT TË. SHTATË 48

KAPTINA E DYTË 53

MBI VLERËN E XHIHADIT DHE MUXHAHIDAVE NE RRUGË

TË ALLAHUT 53

KAPTINË. 56

MBI ATË SE XHIHADI ËSHTË PREJ VEPRAVE MË TË MIRA 56

KAPTINË 57

MBI ATË SE XHIHADI ËSHTË VEPRA MË E MIRË PAS

BESIMIN NE ALLAHUN 57

KAPTINË 59

MBI ATË SE XHIHADI ËSHTË MË ME VLERË SE TË

KLJJDESURIT PËR MËSXHIDUL HARAMIN 59

KAPTINË 60
MBI ATË SE XHIHADI ËSHTË PREJ VEPRAVE MË TË MIRA

NË PËRGJITHËSI 60

KAPTINË. 66
MBI ATË SE ASNJË VEPËR NUK ËSHTË E BARABARTË. ME

XHIHADIN 66
KAPTINË 68
MBI ATË SE XHIHADI ËSHTË VEPËR MË E MIRË SE IZOLIMI
DHE VEÇIMI PËR IBADET 68

KAPTINË 71

MBI ATË SE MUXHAHIDI ËSHTË NJERIU MË I MIRË DHE MË

I NDERSHËM TEK ALLAHU 71

KAPTINË 72

MBI ATË SE GJUMI I MUXHAHIDIT ËSHTË MË I MIRË SE FALJA E NAIVIAZIT TË NATËS NGA DIKUSH TJETËR DHE NGA AGJËRIMI GJATË DITËS DHE SE USHQIMI I ATIJ QË NUK AGJËRON NË RRUGË TË ALLAHUT ËSHTË SIKUR

AGJËRUESI JASHTË XHIHADIT. 72

KAPTINË 74
MBI ATË SE ALLAHU E NGRIT MUXHAHIDIN NË XHENET

NJËQIND GRADË 74

KAPTINË 76

MBI ATË SE SHËTITJA E KËTIJ UMETI ËSHTË XHIHADI 76

KA,PTINË 78

MBI ATË SE KULMI I ISLAMIT ËSHTË XHIHADI 78

KAPTINË 80

MBI ATË SE MUXHAHIDI ËSHTË NË MBROJTJEN, SIGURINË, NDIHMËN DHE UDHËZIMIN E ALLAHUT PREj

MOMENTIT TË DALJES SË TIJ NGA SHTËPIA DERI SA TË.

KËTHEHET APO TË BiE SHEHID 80

KAPTINË 85

MBI ATË SE ALLAHU NUK E HUMB MUXHAHIDIN POR

KUJDESET PËR TE ME URTËSINË DHE MËSHIRËN E TIJ 85

KAPTINË 89

MBI VLERAVE E NDRYSHME TË XHIHADIT DHE

MUXHAHIDAVE 89

KAPTINA E TRETË 96

MBI ATË QË KA ARDHUR SE XHIHADI ËSHTË MË I

VLEFSHËM SE HAXHI 96

KAPTINA E KATËRT 99

MBI ATË QE KA ARDHUR SI NXITJE PËR NË XHIHAD 99

KAPTINA E PESTË 104

 

 

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

RRUGËT E TË PËRMALLUARVE PËR XHENNET

RRUGËT E TË PËRMALLUARVE PËR XHENNET

Ibn Nuhas