Kujdes nga përgojimi dhe mbartja e fjalëve View larger

Kujdes nga përgojimi dhe mbartja e fjalëve

AL-NU10147

New product

Autor: Hamud ibën Abdullah El-Matar

More details

This product is no longer in stock

7,48 €

More info

Kujdes nga përgojimi dhe

mbartja e fjalëve

Autor: Hamud ibën Abdullah El-Matar


MENDIME DHE FETVA NGA: 

 • Imam Muhammed el-Gazali

 • Imam Sherefuddin en-Nevevi

 • Shejhul Islam Ibën Tejmije

 • Shej Ibën Bazz

 • Shejh Muhammed ibën el-Uthejmin Shejh Abduliah el-Xhibrin


TITULLI I ORIGJINALIT: Ihdher el-bidaate dhemime, el-gibeh ve nemime

PËRKTHEU NGA ARABISHTJA: Sabahudin Fetahu

KRYEREDAKTOR: Rafet Zaimi

RADAKTORFETAR: Sh.B.NuN

REDAKTOR GJUHËSOR: Fatmira Ajdini

REDAKTOR TEKNIK: Sedat Ramadani

BALLINA: Suhejb Xhemaili

BOTUESI: Bekir Halimi

Përfaqësues për Europë: LIBRARIA "SHOPISLAMPërmbajtja:


 1. Hyrje 9
 2. GIBETI (përgojimi) Kapitulii i parë 11
 3. Përkufizimi i gibetit 13
 4. E para= Nga Sunneti i pastër pejgamberik 13
 5. E dyta= Nga thëniet e selefu salih (të parëve tanë të mirë) 14
 6. Me mufesirët (komentuesit e Kur'anit) në fjalën e All-llahut subhanehu ue
 7. teala,: ...as mos përgojoni njëri-tjetrin... (Huxhurat: 12) 23
 8. Dispozita e gibetit (përgojimit) 31
 9. Argumentet e ndalimit të gibetit (përgojimit) 33
 10. Epara: Nga Kurani Fisnik 33
 11. E dyta= Nga Sunneti i pastërt pejgamberik 34
 12. Urtësia e ndalimit të gibetit (përgojimit) 41
 13. Kapitulli i dytë 43
 14. Qartësimi i ndalimit të gibetit me zemër 45
 15. Dëgjimi i gibetit (përgojimit) 47
 16. Ndihma e muslimanit në mungesë të tij dhe vlera e saj 49
 17. Qartësimi r kefaretit (shpagimit) të gibetit 53
 18. Kapitulli i tretfi 57
 19. Arsyet që e nxisin gibetin 59
 20. Koncepti për shërimin që e ndalon gjuhën nga gibeti 63
 21. Shembuj për kujdesin e selefu salih nga gibeti 69
 22. Ndaloje vetveten para se të përgojosh 71
 23. Kujdesi nga gibeti dhe nemimeja në vargjet e poetëve 75
 24. Kapitulli i katërt 81
 25. Rastet kur lejohet gibeti 83
 26. Nga fetvatë e shejhul-islamit, Ibën Tejmijjes 89
 27. Gjërat që duhet patur kujdes në gibetin e lejuar 114
 28. Tërheqja e vërejtjes dhe nasihati nuk bëjnë pjesë në gibetin e ndaluar ...115
 29. Mbrojtja e vetes dhe largimi i zullumit nuk përfshihen
 30. në gibetin e ndaluar 123
 31. Nëse nuk e përmendë emrin dhe nuk e shquan personin,
 32. nuk është nga gibeti i ndaluar 125
 33. Përgojimi i të shfrenuarit dhe mëkatarit 127
 34. Llojshmëria e gibetit sipas atij që e përgojon 133
 35. Komentet e Imam Sheukanit në rastet kur lejohet gibeti që i ka përmendur imam Neveviu 145
 36. Nemimeja (Thashethemet) Kapitulli i parë 163
 37. Përkufizimi i nemimesë 165
 38. Ligji i Sheriatit për nemimenë 168
 39. Argumentet për ndalimin e nemimesë 169
 40. Urtësia në ndalimin e nemimesë 170
 41. Dallimi ndërmjet gibetit dhe nemimesë 172
 42. Kapitulli i dytfi 173
 43. Motivimet dhe shtytësit e nemimetit 174
 44. Shkaqet dhe shtytësit e gibetit dhe nemimesë 175
 45. Metodat e shërimit të gibetit dhe nemimesë 17E
 46. Përmbaje vetveten me disa ndalje para nemimetit 181
 47. Kapitulli i trete 181
 48. Çka lejohet nga nemimeti 18'
 49. Qëndrimi i muslimanit ndaj nemamit - atij që bartë fjalë 181
 50. Qëndrimi i muslimanit ndaj mexhliseve të gibetit dhe nemimesë 191
 51. Izolimi nga përgojuesit dhe atyre që bartin fjalë 19
 52. Prezentimi në mexhlise të gibetit dhe nemimesë për shkak të davetit ....19
 53. Kapitulli i katfirt 19
 54. Këshillimi për largimin nga gibeti dhe nemimeja
 55. nga i nderuari Shejh Abdul-Aziz ibën Baz 201
 56. Hutbeja me temë: Tërheqja e vëmendjes nga gibeti dhe nemimeja
 57. nga i nderuari Shejh Muhamed ibën Salih El-Uthejmin 207
 58. Këshillë për përgojuesit dhe për ata që bartin fjalë
 59. nga i nderuari Shejh Abdull-llah ibën Abdur-Rahman El-Xhibrin 211
 60. Çka pas gibetit dhe nemimesë? 213
 61. PËRMBYLLJA 215
Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Kujdes nga përgojimi dhe mbartja e fjalëve

Kujdes nga përgojimi dhe mbartja e fjalëve

Autor: Hamud ibën Abdullah El-Matar