Përse falemi View larger

Përse falemi

AL-GuI20046

New product

Autor: Muhamed Ismail el-Mukadem

More details

This product is no longer in stock

4,21 €

More info

Përse falemi?

 

Titulli në origjinal: Es-Salatu Limadha

Autor: Muhamed Ismail el-Mukadem

Përktheu: Sabri Jonuzi

Recensent: Agron Terziqi

Redaktor: Fatmir Baçi

Boton: Shtëpia Botuese "Gjurma-botime"

 

Botimi i parë, Mars/2009

ISBN 978-9951- 427-37-1

 

 

PËRMBAJTJA

HYRJE 7

NAMAZI, SHTYLLA MË LARTE E 1SLAMIT. PAS SHEHADETIT 9

NAMAZI, ÇËSHTJA PARËSORE E FESË 11

NAMAZI ECËN KRAH PËR KRAH ME TË G)ITHA DETYRIMET DHE SHTYLLAT E 1SLAMIT 13

NAMAZI, THEMELl I ADHURIMEVE (IBADETEVE) 14

NAMAZI, URDHËR I ALLAHUT TË LARTËSUAR 16

NAMAZI, POROSIA E FUNDIT E TË DËRGUARIT TË ALLAHUT - LAVDËRIMl DHE PAQIA E ALLAHUT QOFSHIN MBI TË 18

NAMAZI, PASQYRË E VEPRAVE DHE PESHORE E MADHËSHTISË SË FESË NË ZEMRËN E BESIMTARIT 19

NAMAZl, SHTYLLË E TË GJITHA LIGJEVE QiELLORE 22

NAMAZI, SIMBOL I VENDIT MUSLIMAN 24

NAMAZI ËSHTË IMAN 26

NAMAZI, PASTRIM NGA HIPOKRIZIA 28

NAMAZI, RRUGA E BESIMTARËVE DHE SHENJA E GRUPITTË SHPËTUAR 29

NAMAZI, ELEMENT I PËRBASHKËT 1 ADHURIMIT.

NËNSIITRIMI I'. TË TË GJITHA KRIJESAVE 31

NAMAZI, DETYRIMl MË 1 MIRË 34

NAMAZI, AFRIM TEK ALLAHU I LARTMADHËRUAR 36

NAMAZI. SHKOLLË E ETIKËS 38

NAMAZI, REHATl. LUMTURI DHE KULMIM I PREHJES40

NAMAZl, DRITË, UDHËRRËFYES DHE SHKËLQ1_M 47

NAMAZl ËSHTE PREJ RRUGËVE TE UDHEZIMIT 50

NAMAZI. DHURATE Q[El.LORE 51

NAMAZI. FALËNDERIM 1 DHUNTIVE TE ALLAHUT TË MADHËRUAR 52

NAMAZI ZEMËRON JOBESIMTARËT DHE IRRITON ARMIQTË E FESË 56

NAMAZI. ÇLIRIM PËR NJERËZIMIN 60

NAMAZI NDALON NGA MËKATET DHE MBRON PREJ EPSHEVE 73

NAMAZI PASTRON TË KËQJJAT DHE SHLYEN GABIMET

76

NAMAZI, VENDSTREHIM I MUSLIMANIT NE VËSHTIRËSI 80

NAMAZI, RUAJTËS DHE MBROJTËS 85

NAMAZI SJELL FURNIZIM 93

ISLAMI I NJERIUT ËSHTË NAMAZI, FILLIMI DHE PËRFUNDIMl I TIJ 101

Namazi është SHKAK I fitor.es, sundimit e suksesit në KËTË BOTË DHE BOTËN TJETËR 103

NAMAZI ËSHTE SHPËTIM NGA DËNIMI I VARRIT 105

NAMAZI DËSHIRË (E PAARRITSHME) E TË VDEK.URVE DHE TE NDËSHKUARVE 107

NAMAZl ËSHTË SHPËTIM NGA NDËSHKIMI I ALLAHUT TE LARTËSUAR 111

NAMAZI BËN TË NGJITEN SHKALLET (E BESIMTARIT) : 114

NAMAZI I MUNDËSON FALËSIT TE TIJ TË SHOH ALLAHUN NË XHENET 119

NAMAZl ESHTË ÇELËSl 1 UDHËZIMIT 121

LËNIA E NAMAZIT ESHTË MOSBESIM (KUFËR) 137

LËNIA E NAMAZIT ËSHTË PREJ MËKATEVE MË TË MËDHA 142

LËNIA E NAMAZIT ËSHTË HIPOKRIZI 144

LËNIA E NAMAZIT ESHTË ERRËSIRË DHE SHKATËRRIM NË KËTË DHE NË BOTËN TJETËR 149

LËNIA E NAMAZIT ËSHTË PREJ SH KAQEVE TË PËRFUNDIMIT TË KEC\ 151

LËNIA E NAMAZIT ËSHTË PRE) SHKAQEVE TË NDËSHKIMIT NË VARR 153

LËNIA E NAMAZIT ËSHTË SHENJË E BANORËVE TË XHEHENEMIT SEKAR 155

LËNIA E NAMAZIT ËSHTË SHKAK I FUNDOSJES NË EPSHE 157

LËNIA E NAMAZIT ËSHTË FATKEQËSI DHE SPROVË...159

LËNIA E NAMAZIT ËSHTË SHKAKQË SHEJTANI TË SUNDOJË MBI NJERIUN 162

LËNIA E NAMAZIT ËSHTË TRADHTI NDAJ BESËS (AMANETIT) 165

LËNIA E NAMAZIT ËSHTË KRIM NDAJ PEJGAMBERËVE, MELEKËVE DHE TË TJERËVE NGA ROBËRIT E MIRË TË ALLAHUT 167

LËNËSI I NAMAZIT I PARAQJTET NDËSHKIMIT TË ALLAHUT NË TË DY BOTËT 168

VËREJTJE DHE KËSHILLA SHUMË TË NEVOJSHME 171

SHPEJTO NË MËSIMIN E FESË 171

KËSH1LLIMI NË ÇËSHTJEN E NAMAZIT 172

FALE NAMAZIN NË FILLIM TË KOHËS SË TIJ 175

FALJA E NAMAZIT TË SABAHUT ME XHEMAT NË XHAMI

176

SHKAQET E RUAJTJES SË NAMAZIT TË SABAHUT 178

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Përse falemi

Përse falemi

Autor: Muhamed Ismail el-Mukadem