100 Copa- Mburoja e muslimanit (format xhepi)

AL-Pako47

New product

100 Libra - Mburoja e muslimanit (format xhepi) KOSTENFREI LIEFERUNG INNERHALB DEUTSCHLANDS

More details

47 Items

396,26 €

More info

100 Copa- Mburoja e muslimanit (format xhepi)

KOSTENFREIE LIEFERUNG INNERHALB DEUTSCHLANDS 

Të nderuar lexues dhe vizitues të faqes tonë ju informojmë se doli nga shtypi botimi i ri i korigjuar dhe redaktuar edhe një herë nga hoxha i nderuar Bedri Lika.
Ky botim dallohet nga botimet e kaluara me redakturën e re, faqosjen e re, dallimin e dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes me fleta të verdha, kualitetin e plotë të ngjyrave të kopertinës, shenjën mbrama e kopjes origjinale, e shumë detale tjera të cilat janë të pavërjetura në shikim të parë.

Blene këtë kopje dhe bëni vet dallimin me kopjet tjera.


Vera e dhikrit6
1- Çduhet thënë kur të zgjohemi nga gjumi 13
2- Duaja kur të veshim ndonjë rrobë 20
3-Duaja kur të veshim ndonjë rrobë të re 21
4-Duaja për atë i cili vesh rrobe të reja 22
5- Çduhet thënë kur e heqim rrobën 23
6- Duaja para hyrjes në nevojtore. 23
7- Duaja pas daljes nga nevojtorja. 24
8- Dhikri para abdesit 25
9- Dhikri pas përfundimit të abdesit 25
10- Dhikri gjatë daljes nga shtëpia. 27
11- Dhikri gjatë hyrjes në shtëpi 29
12- Duaja gjatë shkuarjes në xhami 30
13- Duaja me rastin e hyrjes në xhami 33
14-Duaja me rastin e daljes nga xhamia 35
15- Lutjet e ezanit 36
16- Duaja në fillim të namazit 39
17- Duatë në ruku.. 49
18- Duatë me rastin e ngritjes nga rukuja 52
19- Duatë në sexhde. 54
20-Duatë në uljen ndërmjet dy sexhdeve 59
21- Duatë e sexhdes me rastin e leximit të kuranit 60
22- Tesheh-hudi 62
23- Salavati mbi Pejgamberin r pas tesheh-hudit 63
24-Duatë pas teshehhudit të fundit para selamit 66
25-Dhikri pas përfundimit të farzit të çdo namazi 77
26-Duaja e istihare namazit 86
27-Dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes 90
28-Dhikri para fjetjes. 114
29-Duaja me rastin e rrotullimit natën 127
30-Duaja me rastin e frikës në gjumë 128
31-Ç`duhet bërë ai i cili sheh ëndërr 129
32-Duaja e kunutit 130
33-Dhikri pas selamit në namazin e vitrit 134
34-Lutjet në raste të brengosjes dhe pikëllimit 135
35-Duaja me rastin e vështirësive. 137
36-Duaja me rastin e takimit me armikun dhe njerëzit në pozitë. 140
37-Duaja për atë i cili i frikohet dëmit të sultanit 141
38-Duaja kundër armikut 145
39-Ç`duhet thënë ata që i frikësohen një populli 145
40-Ç`duhet vepruar ai të cilin e ka kapluar dyshimi në besim... 146
41-Lutja e atij që është i ngarkuar me borxhe. 148
42-Duaja kundër vesveseve në namaz dhe gjatë leximit të kur`anit 150
43-Duaja e atij që i vështirësohet ndonjë çështje. 151
44- Çduhet thënë dhe vepruar ai cili bën ndonjë mëkat 152
45-Duaja për largimin e djallit dhe dyshimeve të tij 152
46-Duaja kur të ndodhë diçka e papëlqyer 154
47-Mbi përgëzimin e fëmiut 154
48-Me çka duhet kërkuar mbrojtje për fëmijët 156
49-Lutja për të sëmurin kur ta vizitojmë 157
50-Mbi vlerën e vizitës së të sëmurit 158
51-Duaja e të sëmurit në prag të vdekjes 159
52-Të përkujtuarit e shehadetit atij që është në prag të vdekjes. 161
53-Duaja me rastin e fatkeqësisë. 161
54-Duaja me rastin e vdekjes së ndonjë personi 162
55-Duaja për të vdekurin me rastin e faljes së namazit të xhenazes. 163
56-Duaja e xhenazës për fëmijë. 168
57-Duaja me rastin e ngushëllimit 171
58-Duaja me rastin e lëshimit të të vdekurit në varr. 172
59-Duaja pas varrosjes së të vdekurit 173
60-Duaja me rastin e vizitës së varrezave 173
61-Duaja kur frynë era. 175
62-Duaja kur të murmuron.. 176
63-Duatë e shiut 177
64-Duaja kur të bie shiu.. 179
65-Duaja pasi të bie shiu.. 179
66-Duaja kundër vërshimës. 180
67-Duaja me rastin e dukjes së hënës së re 181
68-Duaja e agjëruesit kur të bëjë iftar 182
69-Duaja para ushqimit 183
70-Duaja pas ushqimit 185
71-Duaja e mysafirit për pronarin e ushqimit 186
72-Duaja për atë i cili jep për të pirë ujë apo dëshiron këtë. 187
73-Duaja kur të bëjë iftar te ndonjë familje 188
74-Duaja e agjëruesit kur prezenton në ushqim dhe nuk ha. 189
75-Ç`duhet të thojë agjëruesi kur ta ofendojë ndokush.. 189
76-Duaja kur shohim pemën e parë të posapjekur. 190
77-Duaja e atij i cili teshtinë. 190
78-Ç`duhet thënë pabesimtarëve kur të teshtijnë. 191
79-Duaja për të martuarit 192
80-Duaja me rastin e martesës dhe blerjes së kafshës. 192
81-Duaja para se t'i afrohemi bashkëshortes 194
82-Duaja me rastin e hidhërimit 194
83-Duaja kur të shohim ndonjë njeri me të meta. 195
84-Çka duhet thënë në tubim... 195
85-Duaja me rastin e përfundimit të tubimit 196
86-Duaja për atë i cili të thotë:gaferall-llahu leke. 197
87-Duaja për atë i cili ta bën ndonjë të mirë 198
88-Dhikri me të cilin allahu të mbron prej dexh-xhallit 198
89-Duaja për atë i cili të thotë:Inni uhibbuke fil-la. 199
90-Duaja për atë i cili të ofron pasuri 200
91-Duaja e atij i cili të ka borxh kur ta kthen atë 200
92-Duaja e frikës nga shirku.. 201
93-Duaja për atë i cili të thotë:barekall-llahu fike. 202
94-Duaja e urrejtjes së parashikimit të keq 203
95-Duaja me rastin e ngjitjes në mjetin e udhëtimit 204
95-Duaja e udhëtimit 206
97-Duaja e hyrjes në ndonjë fshat apo qytet 208
98-Duaja e hyrjes në treg. 210
99-Duaja kur të pengohet mjeti i udhëtimit 211
100-Duaja e udhëtarit për atë i cili nuk udhëton 211
101-Duaja e atij që nuk udhëton për udhëtarin 212
102-Tekbiri dhe tesbihu gjatë udhëtimit 213
103-Duaja e udhëtarit para agimit të mëngjesit 214
104-Duaja kur të ndalemi në ndonjë vend, qoftë në udhëtim apo jo. 215
105-Duaja e kthimit nga udhëtimi 215
106-Ç`ka thotë ai të cilit i vie një punë e cila e gëzon apo të cilën e urren.. 217
107-Vlera e përshëndetjes (salavatit) mbi pejgamberin r.. 218
108-Përhapja e selamit 220
109-Si duhet kthyer selamin pabesimtarëve, nëse japin selam... 221
110-Ç`duhet thënë kur të këndon gjeli dhe të pall gomari 222
111-Ç`duhet thënë kur të lehin qentë natën 222
112-Duaja për atë të cilin e ke ofenduar 223
113-Çka thotë muslimani kur ta lavdërojë muslimanin.. 223
114-Çka duhet të thotë muslimani kur ta lavdërojë dikush.. 224
115-Telbia për haxhxh dhe umre. 225
116-Tekbiri me rastin e afrimit të haxherul-esvedit 226
117-Duaja ndërmjet ruknul-jemanit dhe haxherul-esvedit 226
118-Duaja e qëndrimit mbi saffa dhe merve 227
119-Duaja ditën e arefatit 229
120-Të përkujtuarit all-llahun te mesharil-harami 230
121-Marrja e tekbireve për çdo gjuajtje me rastin e gjuajtjes së gurëve. 230
122-Duaja me rastin e dëgjimit të ndonjë lajmi të çuditshëm, të gëzueshëm... 231
123-Çka duhet të veprojë ai të cilit i ndodh diç që e gëzon.. 232
124-Çka duhet të thotë ai i cili ndien dhimbje në trupin e tij 232
125-Duaja e atij i cili frikohet se mos po qëllon diçka me syrin e tij 233
126-Çka duhet thënë në raste të frikës 234
127-Çka duhet thënë me rastin e therjes së kafshëve apo të kurbanit 234
128-Çka thuhet për largimin e kurthave të shejtanëve. 235
129-Të kërkuarit falje dhe pendimi 237
130-Vlera e tesbihut, tahmidit, tehlilit dhe e tekbirit 240
131-Si bënte tesbih.. 249
132-Disa punë të mira dhe rregulla të përgjithshme. 249

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

100 Copa- Mburoja e muslimanit (format xhepi)

100 Copa- Mburoja e muslimanit (format xhepi)

100 Libra - Mburoja e muslimanit (format xhepi) KOSTENFREI LIEFERUNG INNERHALB DEUTSCHLANDS