50 Copa - Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi) View larger

50 Copa - Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi)

AL-50-Nun4533

New product

50 Copa - Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi) KOSTENFREI LIEFERUNG INNERHALB DEUTSCHLANDS

More details

18 Items

163,55 €

More info

50 Copa - Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi)

 

KOSTENFREIE LIEFERUNG INNERHALB DEUTSCHLANDS 

 

Autor:                               El-Hudajri, Ez-Zehrani, Ez-Zahim 

Titulli i librit:                       Shërimi me Kuran dhe Sunnet - Rregulla dhe mënyra (format  xhepi) (format xhepi)

Redaktor:                          Rafet Zaimi, Metush Mehmedi

Përkthyen:                         Grup përkthyes

Botues:                             Bekir Halimi, 2013

Faqe:                                165

Viti i botimit:                      2013

 

PERMBAJTJA:

 

I DISA POROSI PËR TË SËMURËT 3

 

SURE DHE AJETE KUR'ANORE TË CILAT E

 

LARGOJNË SHEJTANIN 21

 

A) KAPTINA EL-FATIHA 21

 

 1. KAPTINA EL-BEKARE 22

 2. KAPTINAT EL-IHLAS DHE MUAVEDHETEJNI (EL-FELEK DHE EN-NAS)

 

Ç) KURANI, I TERI ESHTE SHERIM- 73

 

 1. ALLAHU THOTE 23

 

DH) AJETE-L-KURSIJA 74

 

E) DY AJETET E FIUNDIT TE SURES EL-BEKARE

 

Ë) KURANI, I TERI ESHTE SHERIM 25

 

TË PËRMENDURIT E ALLAHUT, NË MËNGJES DHE NË MBRËMJE

 

AJETET:

 

HADITHET:

 

SHERIMI I SIHRIT 35

 

Së pari: Defirtictoni i sihrit: 35

 

Së dyti: Çdo musliman duhet që të mbrohet me dhikret

 

Së treti: Shërimi i sihrit 36

 

 1. Rurkja ahe kei-kimi i mbrojes nga Allahu 36

 2. Nxjerrja esihrit dhe prishja e tij 37

 3. Shërimi me Ashve

 4. Shërimi me përdorimin e hixhames: 38

 

SHERIMI I TE PENGUARIT PËR MARRËDHËNIE

 

SEKSUALE ME GRUAN E TIJ 38

 

SHERIMI NGA MESYSH1 41

 

 1. Definicioni i mësyshit dhe paraqitja e tij: 41

 2. Mbrojtja nga mësyshi: 41

 3. Shërimi i të goditurit nga mësyshi 43

 

SHERIMINGA MIGRENA (DHE EPILEPSIA) 45

 

Së pari: Llojet e migrenës dhe shërimi i tyre 45

 

Së dyti: Epilepsia nga shkaku i ngacmimit të xhinnëve, 46

 

SHËRIM I SEMUNDJEVE PSIKIKE 49

 

SHËRIM I SEMUNDJEVE TË ZEMRËS 53

 

DISA LLOJE TE ILAÇEVF 56

 

 1. Ilaçi gjatë vështiresive, brengave dhe mërzisë:56

 2. Shërimi i dhimbjes së kokës 58

 3. Shërimi i nervit shiatik (ishiasit) 58

 4. Shërimi i atij i cili ka ndonjë plagë apo të thatin (çibanin) 59

 5. Shërimi i të sëmurit dhe të dëshpruarit 59

 

 1. Shërimi i atij që van nga pagjumësia dhe atij që frikësohet në gjumë

 2. Shërimi i atij të cilin e ka shpuar apo kafshuar diç 60

 3. Shërimi nga ethet 61

 4. Shërimi i syve 61

 

 1. Shërimi nga cilado dhimbje apo sëmundje 61

 

 1. Shërimi nga hidhërimi 67

 

 1. Shërimi i rrebullit (dregëza me qelb dalin në faqe dhe në ballë) 62

 

 1. Shërimi nga fatkeqësitë 62

 

DOBITE E MISVAKUT 64

 

SHËRIMI ME MJALTE, HIXHANIE DHE KEJJ (SHERIM ME ZJARR) 65

 

SHËRIMI ME ILQE 66

 

SHËRIMI ME UJE TË ZEMZEMIT

 

FETVA TË KOMISIONIT TË PËRHERSHËM PËR HULUMTIME SHKENCORE DHE DECIZIONE TË SHERIATIT 69

 

HYRJE 71

 

DISA NGA DOBITË E RUKJES 77

 

KUSHTET QË DUHEN PLOTËSUAR GJATË RUKJES

 

LIDHUR ME NJERIUN QË BËN RUKJE 79

 

LIDHUR ME PERSONIN TË CILIT I BËHET RUKJE

 

LIDHUR ME VETË RUKJEN 82

 

FORMA E MJEKIMIT ME RUKJE 84

 

DISA SHKAQE TË SEMUNDJEVE 85
KESHILLE QË KA TË BEJË ME DISA DUKURI 87

 

DISA PENGESA TË SHËRIMIT 88

 

MBROJTJET DHE PARANDALIMI 89
RUKJE ME LUTJE TË PËRMENDURA NË HADITHE

 

DISA ILAÇE TË DOBISHME 149

 

KUJDES 155

 

DISA SHENJA TË SIHIRBAZEVE. 155

 

PERFUNDIM: 157

 

LITERATURA E KONSULTUAR: 160

  

LITERATURA E KONSULTUAR:

 

 1. Kur'ani-Kerim

 2. Sahihul-Buhari

 3. Sahih Muslim

 4. Sunen Ebu Davud

 5. Xhami'ut Tirmidhi

 6. Sunen Ibën Maxhe

 7. Musned Ahmed

 8. Musned Darimi

 9. Sunen Darekutni

 10. Mustedrek Hakim

 11. Musannef Ibën Ebi Shejbe

 12. El-Fetava Edh-Dhehebijje

 13. Sherhu Sunne Begavi

 14. Zadul Me'ad Ibën Kajim

 15. El-Fevaid Ibën Kajim

 16. Me'axhim Taberani

 17. Mexhme'uz Zevaid Hejthemi

 18. Es Silsile Es Sahiha Albani

 

 

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

50 Copa - Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi)

50 Copa - Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi)

50 Copa - Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi) KOSTENFREI LIEFERUNG INNERHALB DEUTSCHLANDS