EBU HANIFE - Vehbi Sulejman GAVOÇI View larger

EBU HANIFE - Vehbi Sulejman GAVOÇI

AL-Nu0078

New product

Autor: Vehbi Sulejman GAVOÇI

More details

This product is no longer in stock

11,21 €

More info

 

EBU HANIFE

NU'MAN BIN THABIT

prijësi i juristëve islam

Autor: Vehbi Sulejman GAVOÇI 

Qershor, 2013


Përktheu nga gjuha arabe: Kujtim MIRZO

Reeensentë: Studentë të specializuar në lërninë e hadithit dhe fik'hut

Redaktura gjuhësore: Arsim JONUZI

Faqosja dhe kopertina: Lulzim AZIRI

Ky burrë

"Ebu Hanifia ishte shumë besnik. I jepte përparësi kënaqësisë së Allahut para çdo gjëje. Nëse shpatat e goditnin atë për që ta braktisë diçka që ishte duke e bërë për Allah, do t'i duronte ato."

 

Veki'a Ibnul Xher-rah, mësuesi i imam Shafiut"Çdonjëri që e ka studiuar shkencën e fikhut ka pas nevojë per Ebu Hanifen dhe nuk janë ngritur gratë kundër ndonjë njeriu më të mençur se sa ndaj Ebu Hanifes."

Imam Shafiu

 

"Vërtet Ebu Hanifja ishte në një pozitë të lartë të dijes, devotshmërisë, asketizmit dhe altruizmit të ahiretit, sa që askush nuk mund ta perceptojë atë. U rrah me kamxhik që të bëhet ndihmës i Mensurit, por nuk pranoi. Mëshira dhe kënaqësia e Allahut qoftë mbi të!"

Imam Ahmed Ibën Hanbeli

 

"Thoshin: Ebu Hanifen Allahu e stolisi me fikh, dituri, bujari, dorëdhënie dhe me moral të Kuranit Fisnik."

 

Imam Ebu fusufi

 

"Sytë e mi s'kanë parë njeri sikur Ebu Hanifja."

 

Imam Sufjan Eth-Theori

 

"Vërtet Ebu Hanifia është njeriu më i dijshëm i umetit rreth asaj që ka ardhur nga Allahu dhe i Dërguari i tij."

 

Jahja Ibën Seid el-Katani

 

Përmbajtja

 

Parathënie

Parathënie mbi vlerën e diturisë jmidike islame 7

Parathënie mbi fildrun, vlerën e tij dhe nevoja e fliCrëZVC për të 11

Kuptimi i Ijalës "el-fikh" 11

Nevoja për fikhun 11

Fundamenti i fikhut 13

Juristët (Fukahat 13

Fundi i diturisë së sahabhe 16

Dijetarik të eilët e mësuan fikhun nga Abdullah Ibën Mes'udi 18

KREU I PARE

Emri dhe pwjardhja, e tij 27

Ritja dhe endja e tij nëph shkenea 28

Shoqërimi me mësuesin e tij Hamadin, mësimi i Fikhut tek a.i dhe edukata

me të 32

Mësuesit e Imam Ebu Hanifes 33

Iimi mësimdhënies 36

Metod.a e tij në afirmilnin dhe përpilimin e meseleve të ixhtihadit 38

Nxënësit e tij më të shquar 40

Nderimi ndaj nxënësit e tij dhe nxitja e tyre për kërkjmin e diturisë 41

Sahabët të ci.iët i ka parë Imam Ebu Hanifja 42

Sahabët nga të eilët ka transmetuar Ebu Hanifja 44

KREU I DYTE

Fizionomia e Imam Ebu Hanifes

tij i pëgjithshëm 50

Morali i tij me Allahun 51

Morali i tij me njerëzit 59

Mirësla e Allahut ndaj Imam Ebu FIanifes 65

Thëniet e njerëzve të shqnar për të 69

E njohën atë andaj dhe folën mirë për të 72

Cilësitë e Imam Ebu Hanifes 74

KREU I TRETE

Bazat e medhhebit të Imamit 83

Shembuj nga kuptimi dhe koneeptimi i Imam Ebu Hanifes ndaj

argumenteve clhe të vepruarit sipas tyre 91

Meseleja, e nëntë: "Namazi pas safit" 92

Meseleja e dyzet e pestë: "Shitja e kafshës së lënë pa mjelur që të duket lopë

qumeshtore." 95

Drejtimet e fikhut të Incamit 99

KREU I KATERT

Hadithi i Imam.Ebu Hanifes 107

'Nxënia e hadithit përmendësh dhe librat e tij në të 109

Kuptimi i tij ndaj hadithit 113

Shembuj nga kuptimi i tij ndaj hadithit 115

'Fjalët e hadithologëve të shquar.për Imam Ebu Hanifen 118

Parimet e punës së tij me tekstet (Kuran (lhe Sunet) 120

KREU I PESTE

Dyshimet dhe flakj a e tyre me fakte 135

Dyshimi i parë 137

Dyshinii i dyfe 142

Dyshimi i tretë 147

Dyshimi i katërt 149

Dyshimi i pestë 156

Dyshimi i gjashtë 158

llyshimi i shtatë 164

Dyshimi i tetë 170

Dyshimi i nëntë 175

Dyshimi i dhjetë 178

Dyshimi i njëmbëdhjetë 181

Shkage të përgjithshme që i shtynë disa njërëz të fiasiii padrejtësisht ndaj Imam Ebu Hanifes '182
KREU I WASHTE

Veprat e Imam Ebu Hanifes 201
KREU I SHTATE

Besimi i Imani Elm Hanifes 209
KREU 1 TETE

Edukimi dhe mësimdhënia:e Imam Ebn. Hanifes 225
KREU I NENTE

Përhapja, e modhhobit të Imam Ebu Hanifes 241

Urtësia e mbetjes së medhhebeve të katër imainëve. 244

KREU I DHJET

Sprovat në jetën e Imam Ebu Hanifes dhe vdekja e tij 249

Vdekja e Imam Elm Hanifes 257

Fjalët e thëna për Innun Ebu Ilanifen pas vdekjes së tij 257

KREU I njëmbëdhjetë

Perla nga fjalët e Imam Ebu Hanifes 261

Përfundim 263

Përmbajtja 265

 

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

EBU HANIFE - Vehbi Sulejman GAVOÇI

EBU HANIFE - Vehbi Sulejman GAVOÇI

Autor: Vehbi Sulejman GAVOÇI