Ebu Bekër es-Sidiku View larger

Ebu Bekër es-Sidiku

Al-Or10071

New product

Autor: Muhamed ibën Kasimi Studimi i përmbledhur nga shejhul islam Ibën Tejmijes

More details

This product is no longer in stock

4,67 €

More info

Ebu Bekër Es-Sidiku

sahabiu më i mirë dhe më i drejtë për kalifat

Studimi i përmbledhur nga libri "Minhaxhus-suneh En-nebeuzjeh" i shejhul islam Ibën Tejmijes

Titulli i librit: Ebu Bekër Es-Sidiku, sahabiu më i mirë dhe më i drejtë për kalifat

Autor: Muhamed ibën Kasimi

Përktheu nga arabishtja: Enes Breshta

Lektor: Blerim Muhaxheri

Redaktura teknike: Muhamed Bajrami

Shtëpia botuese: "Orienti"

Botues: Muhamed Bajrami

Faqe: 124

 

PËRMBAJTJA:

Parathënia 5

Sahabët dhe kalifët e drejtë 9

Vlera e disa kalifëve në krahasim me të tjerët 12

Ebu Bekri është sahabiu më i mirë 13

Puna e tij 13

Pozita e tij para islamit 14

Cilësimi i tij me epitetin "Es-Sidiku" 15

Besniku është më i plotë se i singerti dhe i drejti 16

I pari që u lëndua për hir të Allahut 19

I pari që e ka mbrojtur të Dërguarin e Allahut 21

I pari që ftoi në fenë e Allahut 22

I pari që shpenzoi pasurinë e tij në ndihmë të islamit 23

Vlera e shpejtimit për në shpenzim dhe në luftë, e ai ishte i pari

në të dyjat 25

Epërsia e tij ndaj Omerit në shpenzim 26

Ebu Bekri është shoku absolut i Profetit, vlera e kësaj shoqërie,

qëllimet dhe dallimi i tij në të 26

Ndodhia e udhëtimit të tij bashkë me Profetin drejt emigrimit 33

Ebu Bekn është më i devotshmi i umetit 36

Njeriu me besimin më të fortë 39

Dëshmia e Profetit për të dhe Omerin me besim të plotë 40

Ai është sahabiu më i ditur dhe më i zgjuar 40

Shkaku i transmetimeve të pakta nga ai dhe sahabët e mëdhenj 43

Ai është nga shkruesit e shpalljes 44

Asketi më i madh në mesin e sahabëve 44

Njeriu më i guximshëm pas Profetit 45

Krijesa më e dashur te i Dërguari i Allahut 49

Profeti e përkrahte atë 51

Nuk e lëndoi Profetin kurrë 51

Vajza e tij ishte gruaja më e dashur e Profetit 52

Besimi i tërë të afërmve të tij është nga veçoritë e tij 54

Kujdesi i tij ndaj familjes së Profetit 55

Ai i dha fund mospajtimit rreth trashëgimisë me hadithin e të

Dërguarit 56

Ebu Bekri kishte prioritet në konsultim 58
Profeti konsultohej me Ebu Bekrin dhe Omerin në ato gjëra për

të cilat nuk kishte shpallje specifike 62

Profeti e.ngjasoi secilin prej të dyve me dy profetë 62

Ebu Bekri ishte nga oratorët dhe predikuesit më të mirë 63

Fjalimi i tij pas vdekjes së Profetit 64

Fjalimi i tij i mbajtur në Ditën e Sekijfes 65

Fjalimi i tij pas besatimit (EI-Bejah) 66

Fjalimi i tij kur shumë njerëz e braktisën fenë 67
Fjalimi i tij kur i mblodhi ushtritë për luftimin e ithtarëve të Librit

në Sham 68

Njeriu më i mirë pas Profetit është Ebu Bekri 69

Çdo lëvdatë që përmendet në Kuran, ai përfshihet i pari në të 73

Virtyte të mbledhura tek ai brenda një dite 74

Ai është i pari që do të hyjë në xhenet nga ky umet 75

Ai do të thirret nga tërë dyert e xhenetit 75
Thënia e Omerit për të: "Një natë dhe një ditë e Ebu Bekrit është

më e mirë se sa Omeri dhe familja e tij" 76
Kalifati i Ebu Bekrit ishte i drejtë dhe i saktë me tekStet e sheriatit

dhe konsensusin e umetit 78

Epërsia që imannët e islamit i dhanë Ebu Bekrit dhe Omerit 93
Edhe armiqtë e Profetit e dinin mirësinë e Ebu Bekrit dhe Omerit,

andaj frikësoheshin prej tyre 95
Hadithet e sakta rreth Aliut nuk tregojnë se ai ishte më i mirë, më

i pagabueshëm dhe më i drejtë për kalifat pas Profetit 96
Konsensusi mbi kalifatin e Ebu Bekrit duke i dhënë besën në

Sekijfe 105

Besa e dhënë atij nga të gjithë muslimanët në minber 107

Vonimi i Sad ibën Ubades në dhënien e besës 108
Aliu dhe disa njerëz nga fisi Beni Hashim e vonuan dhënien e

besës, mirëpo pastaj i dhanë besën 110

Konsensusi i konsideruar në udhëheqje 112

Edhe sikur të mos ishte vendosur konsensus mbi kalifatin e Ebu Bekrit

Kalifati i Ebu Bekrit është vendosur me Librin e Allahut dhe me shpatë

Veprat e Ebu Bekrit në kohën e kalifatit të tij 114

Përsosmëria e kalifëve të drejtë dhe Omer ibën Abdulazizi 122

Kush shan Ebu Bekrin e Omerin dhe sahabët e tjerë 122

Kohëzgjatja e kalifatit të tij 123

Varri i tij 123

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Ebu Bekër es-Sidiku

Ebu Bekër es-Sidiku

Autor: Muhamed ibën Kasimi Studimi i përmbledhur nga shejhul islam Ibën Tejmijes